Distances līgums

Distances līgums un atteikuma tiesības

Positive Company SIA (reģ. nr. 40203072094), juridiskā adrese Aleksandra Grīna bulvāris 13 - 27, Rīga, LV-1002, tās valdes locekļa personā no vienas puses, turpmāk saukts Piegādātājs, un persona, kas veic pasūtījumu Icebergbuilder interneta mājas lapā un ir apstiprinājusi, ka piekrīt šī līguma noteikumiem, turpmāk saukta Pasūtītājs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Piegādātājs apņemas sniegt Pasūtītājam IT pakalpojumus, turpmāk saukti Pakalpojums, pēc Pasūtītāja elektroniska pieprasījuma.

1. Piegādes un samaksas kārtība

Pasūtītājs iesniedz elektronisku Pakalpojuma abonēšanas pieprasījumu Icebergbuilder mājas lapā, izvēloties pasūtāmo Pakalpojuma veidu un termiņu.

Pakalpojuma cena tiek noteikta atbilstoši Icebergbuilder tīmekļa vietnē atrodamajam cenrādim un tiek skaidri parādīta rēķinā vai uz ekrāna pirms maksājuma veikšanas.

Maksājumus var veikt internetā ar maksājumu kartēm un PayPal. Eiropas Savienības rezidenti maksājumus var veikt arī ar pārskaitījumu, atbilstoši avansa rēķinam. Pasūtītājs pats ir atbildīgs par jebkādām papildus izmaksām, kas var būt saistītas ar izvēlēto maksājuma metodi.

Pakalpojuma apmaksas periods ir mēnesis vai gads, atkarībā no izvēlētā Pakalpojuma veida.

Pakalpojuma aktuālā cena un apjoms ir publicēti Icebergbuilder mājas lapā. Piegādātājs var palielināt Pakalpojuma cenu, informējot Pasūtītāju par šādām izmaiņām pa e-pastu, vismaz 30 dienas iepriekš.

Vietnes konta pārslēgšana no bezmaksas Pakalpojuma plāna uz jebkādu maksas plānu nozīmē šīs vietnes bezmaksas plāna darbības izbeigšanos. Vietnes konta pārslēgšana notiek tikai pēc tam, kad ir saņemta samaksa par Pakalpojuma sniegšanu.

Par katru plāna līmeņa paaugstināšanu vai pazemināšanu no norādītās kredītkartes vai PayPal konta automātiski tiks ieturēta jaunā likme par nākamo apmaksas periodu. Ja Pasūtītāja izvēlētā apmaksas metode ir pārskaitījums, tad plāna līmeņa paaugstināšana vai pazemināšana notiek 2 darba dienu laikā pēc avansa rēķina maksājuma saņemšanas.

Maksas vietnes konta darbība tiks automātiski apturēta, ja apmaksas termiņš tiks kavēts 7 dienas;

Eiropas Savienības rezidentiem pie Pakalpojuma cenas automātiski tiek prieskaitīts PVN, kas skaidri tiek parādīts rēķinā un pirms interneta maksājuma veikšanas. Citu valstu rezidentiem visas maksas norādītas bez nodokļiem, nodevām vai maksām, ko piemēro vietējās nodokļu institūcijas, un Pasūtītājs ir atbildīgs par šādu papildus nodokļu, nodevu vai maksu segšanu.

Apmaksa internetā

Ja Pasūtītājs izvēlas veikt maksājumu internetā, tad veiksmīga maksājuma gadijumā Pakalpojums Pasūtītājam tiek pieslēgts 2 darba dienu laikā.

Regulārie maksājumi

Ja Pasūtītājs izvēlas veikt maksājumu internetā jau pasūtījuma noformēšanas pirmajā solī (nevis pēc avansa rēķina izstādīšanas), tad pasūtītājam automātiski tiek pieslēgts regulārais maksājums, turpmāk saukts RM.

Ja tiek izmantots RM, tad normatīvajiem aktiem atbilstošs gala rēķins ir apskatāms caur Icebergbuilder lietotāja kontu.

Izmantojot RM, maksājuma saņēmējs un Pakalpojuma sniedzējs nodokļu likumdošanas izpratnē ir Piegādātāja partneris - ASV kompānija PayPal, Inc., kas Pakalpojumu pērk no Piegādātāja un pārdod Pasūtītājam. Pakalpojuma faktiskais sniedzējs jebkurā gadījumā ir Piegādātājs.

Ja tiek izmantots RM, Pasūtītājs nav atteicies no Pakalpojuma saņemšanas un Piegādātājs ir gatavs turpināt Pakalpojuma sniegšanu, tad, beidzoties Pakalpojuma sniegšanas periodam, līgums tiek automātiski pagarināts uz tikpat garu nākamo Pakalpojuma sniegšanas periodu.

Ja tiek izmantots RM, tad, līgumam automātiski pagarinoties, maksājumi par kārtējiem Pakalpojuma saņemšanas periodiem tiek veikti automātiski.

Pasūtītājs var mainīt apmaksas veidu turpmākajiem maksājumiem, sazinoties ar Piegādātāju vismaz 3 darba dienas pirms nākamā plānotā maksājuma.

Apmaksa pamatojoties uz avansa rēķinu

Ja Pasūtītājs izvēlas veikt maksājumu ar pārskaitījumu, Piegādātājs automātiski sagatavo un Pasūtītājam pa e-pastu nosūta pasūtījumam atbilstošu avansa rēķinu, turpmāk saukts AR, kas ir šī distances līguma neatņemama sastāvdaļa. AR tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Piegādātājs aktivizē Pasūtītājam AR norādīto Pakalpojumu 2 darba dienu laikā, kopš Piegādātājs ir saņēmis samaksu atbilstoši AR.

Pēc AR apmaksas saņemšanas, pasūtītājam elektroniski tiek nosūtīts atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Eiropas Savienības standartiem sagatavots gala rēķins.

Pirms apmaksātā Pakalpojuma sniegšanas perioda beigām, Piegādātājs sagatavo un Pasūtītājam pa e-pastu nosūta AR par nākamo Pakalpojuma sniegšanas periodu. Ja Piegādātājs ir saņēmis apmaksu par kārtējo Pakalpojuma sniegšanas periodu, tad līgums tiek automātiski pagarināts un Pakalpojuma sniegšana tiek turpināta.

2. Informācija par atteikuma tiesībām

Atteikuma tiesības

Ja Pasūtītājs ir patērētājs (fiziskā persona, kas iegādājas Pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), turpmāk saukts Patērētājs, tad spēkā sekojoši noteikumi, kuros Patērētājam ir paredzētas atteikuma tiesības.

Patērētājam ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no šī līguma, neminot iemeslu. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beidzās pēc 14 dienām, sākot no līguma noslēgšanas dienas.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, Patērētājam jānosūta Piegādātājam nepārprotams brīvas formas paziņojums, kas satur Patērētāja vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pasta adresi.

Lai atteikuma tiesību termiņš būtu ievērots, pietiek, ja Patērētājs savu paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu nosūta pirms atteikuma tiesību termiņa beigām.

Atteikuma radītās sekas

Atteikuma tiesību izmantošanas gadijumā Piegādātājs pārtrauc līguma izpildi un Patērētājs maksā Piegādātājam samērīgu summu, kura attiecībā pret pilnu līguma izpildi ir proporcionāla izpildītajai līguma daļai, līdz brīdim, kad Patērētājs ir informējis piegādātāju par atteikuma tiesību izmantošanu.

Naudas atmaksas kārtība

Piegādātājs bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad no Patērētāja saņēmis laikā nosūtītu paziņojumu, atmaksā Patērētājam viņa samaksāto naudas summu, atskaitot tās izmaksas, kas saskaņā ar šo līgumu jāsedz Pasūtītājam. Piegādātājs minēto naudas summu atmaksā, izmantojot tāda paša veida maksāšanas līdzekli, kādu izmantoja Patērētājs.

3. Līguma pārtraukšana

Pēc šajā līgumā minētā atteikuma tiesību termiņa beigām, pārtraukt šo līgumu un atteikties no Pakalpojuma saņemšanas un turpmākas līguma pagarināšanas Pasūtītājs var caur savu Icebergbuilder kontu. Šajā gadījumā Pasūtītāja jau iemaksātā nauda nav atmaksājama.

Gadījumā, ja Pakalpojuma sniegšana tiek pārtraukta pēc Piegādātāja iniciatīvas (izņemot pagaidu pārtraukumus, kas radušies tehnisku iemeslu dēļ, kā arī Pakalpojuma pārtraukšanu, kas saistīta ar lietošanas noteikumu neievērošanu), Piegādātājs 30 dienu laikā atmaksā Pasūtītājam tādu daļu no saņemtās Pakalpojuma maksas, kas, attiecībā pret pilnu Pakalpojuma maksu, ir proporcionāla nesniegtajam Pakalpojuma apjomam.

4. Citi noteikumi

Pasūtītājs piekrīt un apņemas izmantot Pakalpojumu atbilstoši Icebergbuilder pakalpojuma sniegšanas noteikumiem, kas publicēti Icebergbuilder mājas lapā. Visi strīdi un nesaskaņas, kas rodas sakarā ar šo līgumu, atrisināmi tiesas ceļā saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

5. Kontaktinformācija

SIA "Positive Company"
40203072094
LV40203072094
Aleksandra Grīna bulvāris 13 - 27,
Rīga, LV-1002

"SWEDBANK" AS
LV85HABA0551043768670
BIC/S.W.I.F.T.: HABALV22

E-pasts: info@icebergbuilder.com